Teleporada

OGÓLNA PROCEDURA UDZIELANIA TELEPORADY W POZ

Niniejszy dokument został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.2020.1395 z późn.zm.) oraz Wytycznych konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej udzielanych w czasie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Stosowna informacja o udzielaniu świadczeń w ramach teleporady  znajduje się w miejscu wykonywania świadczeń – oraz na stronie internetowej Zakładu pod adresem  www.zozr36.pl.

Pacjent ma  również prawo uzyskać telefonicznie wszelkie informacje na temat standardu organizacyjnego teleporady – w tym na temat  warunków udzielania teleporady.

 

STANDARD ORGANIZACYJNY TELEPORADY W POZ

Teleporada w Podstawowej Opiece Zdrowotnej jest narzędziem, które zwiększa bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu poprzez  ograniczenie bezpośredniego kontaktu do sytuacji uzasadnionych klinicznie.

 • Każdy pacjent ma   prawo  kontaktu telefonicznego/elektronicznego z Zakładem.
 • Pacjent ma również prawo do kontaktu osobistego z przychodnią/ ośrodkiem/ punktem zdrowia.
 • Teleporada NIE  jest  jedyną formą udzielania świadczeń w POZ.
 • Każde świadczenie zdrowotne, udzielane  tak w  bezpośrednim kontakcie z pacjentem jak i na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, powinno być udzielone po wcześniejszym umówieniu i rozpoznaniu potrzeby zdrowotnej pacjenta.
 • Pacjent ma prawo do zgłoszenia woli osobistego kontaktu  z właściwym personelem medycznym w każdym czasie.
 • Teleporady udzielane są przez lekarzy oraz przez pielęgniarki i położne, w zakresie ich kompetencji.

USTALENIE TERMINU ŚWIADCZENIA

Pacjent umawia się na teleporadę według harmonogramu pracy placówki za pośrednictwem Rejestracji telefonicznej lub osobiście, w tym również za pośrednictwem osoby trzeciej.

Umówienie terminu udzielenia  świadczenia zdrowotnego na drodze telefonicznej odbywa się pod następującymi numerami telefonu:

PRZYCHODNIA REJONOWA W LUBACZOWIE, ul. Kopernika 1
Teleporada lekarza POZ (dorośli) 16/ 632 35 12  lub  kom. 661 939 977
Teleporada lekarza POZ (dzieci) 16/ 632 18 00
Teleporada pielęgniarki POZ (p. Kogut A.) 16/ 632 18 00 lub kom 603 639 776
Teleporada położnej POZ     (p. Babij D.) 16/ 632 70 06 lub kom 603 889 121
PRZYCHODNIA REJONOWA W CIESZANOWIE, ul. Rynek 27
Teleporada lekarza POZ 16/ 631 10 67
Teleporada pielęgniarki POZ (p. Ilnicka K.) 16/ 631 10 67 lub kom  603 639 607
Teleporada położnej POZ     (p. Zaborniak K.) 16/ 631 10 68 lub kom  603 891 434
PRZYCHODNIA REJONOWA W OLESZYCACH , ul. Rynek 21
Teleporada lekarza POZ 16/ 631 50 14  lub 16/ 631 52 48
Teleporada pielęgniarki POZ (p. Grabas J.)

Teleporada pielęgniarki POZ (p. Dybko K.)

16/ 631 50 14  lub kom 721 712 714

16/ 632 21 74  lub kom 607 102 628

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W STARYM  DZIKOWIE, ul. Kościuszki 77
Teleporada lekarza POZ 16/ 631 80 13 
Teleporada pielęgniarki POZ (p. Tabor B.) 16/ 631 80 13 lub kom 603 573 863
Teleporada położnej POZ     (p. Cisek J.) 16/ 631 80 13 lub kom 603 886 865
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W HORYŃCU-ZDROJU, ul. Sobieskiego 2
Teleporada lekarza POZ 16/ 631 31 34
Teleporada pielęgniarki POZ (p. Zajączkowska M.)

Teleporada pielęgniarki POZ (p. Stelmach D.)

16/ 631 31 34  lub kom 693 101 909

16/ 631 31 34  lub kom 607 102 883

Teleporada położnej POZ     (p. Ozimek M.) 16/ 631 31 34  lub kom 603 895 298
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W WIELKICH  OCZACH, ul. Leśna 5
Teleporada lekarza POZ 16/ 631 01 24
Teleporada pielęgniarki POZ (p. Pazowska J.) 16/ 631 01 24 lub kom 603 639 167
Teleporada położnej POZ     (p. Słysz H.) 16/ 631 01 24 lub kom 697 339 506
WIEJSKI OSRODEK ZDROWIA W ŁUKAWCU, Łukawiec 77
Teleporada lekarza POZ 16/ 631 04 05 
Teleporada pielęgniarki POZ (p. Demczak G.)

Teleporada pielęgniarki POZ (p. Furgała L.)

16/ 631 04 05 lub kom 603 639 497

16/ 631 04 05 lub kom 661 939 978

WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W RUDZIE RÓŻANIECKIEJ,  RR 52
Teleporada lekarza POZ 16/ 631 96 01 
Teleporada pielęgniarki POZ (p. Luchowska A.) 16/ 631 96 01 lub kom 603 639 236
Teleporada położnej POZ     (p. Mazurkiewicz A.) 16/ 631 96 01 lub kom 661 939 972
PUNKT ZDROWIA W OPACE, Opaka 51
Teleporada lekarza POZ 16/ 632  21 74
PUNKT ZDROWIA W NAROLU, ul. Bohaterów Września 1939 nr 16
Teleporada lekarza POZ 16/ 631 70 82
PUNKT ZDROWIA W PŁAZOWIE, ul. Mickiewicza 24
Teleporada lekarza POZ 16/ 631 94 11
PUNKT ZDROWIA W KROWICY SAMEJ,  Krowica Sama 116/2
Teleporada lekarza POZ 16/ 631 70 82
 • Osoba rejestrująca rozpoznaje potrzebę zdrowotną pacjenta, weryfikuje  możliwość udzielenia świadczenia, wpisuje do terminarza przyjęć oraz informuje pacjenta o dniu i godzinie teleporady.
 • Osoba rejestrująca po ustaleniu godziny teleporady prosi pacjenta o podanie numeru telefonu kontaktowego, na który będzie się kontaktował  lekarz/pielęgniarka/położna POZ.
 • Termin teleporady ustalany jest wspólnie z pacjentem – w dniach i godzinach pracy POZ (dni robocze od poniedziałku do piątku) zaś w przypadkach uzasadnionych medycznie teleporada udzielana jest niezwłocznie.

UWAGA: Teleporada jest realizowana nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobistego. Dopuszcza się realizacje teleporady w terminie późniejszym tylko w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

 • W trakcie procesu rejestracji Pacjent jest zobowiązany podać swoje dane osobowe:
  imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, w przypadku Pacjenta małoletniego – imię, nazwisko i numer PESEL opiekuna prawnego.
 • W sytuacji braku możliwości kontaktu z Pacjentem w ustalonym terminie teleporady (Pacjent ma wyłączony telefon, nie odbiera telefonu, prowadzi inną rozmowę) lekarz podejmuje co najmniej 2 kolejne próby kontaktu z Pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut, w celu udzielenia teleporady. W przypadku podjęcia co najmniej trzech nieskutecznych prób kontaktu z Pacjentem, lekarz nie podejmuje kolejnych prób, co skutkuje anulowaniem teleporady. Lekarz powiadamia o tym fakcie Pacjenta w stosownej wiadomości tekstowej (SMS) wysłanej na nr telefonu podany przez Pacjenta – nie dotyczy telefonów stacjonarnych.
 • Każdorazowo teleporada jest udzielana  w warunkach gwarantujących poufność, w tym przy zapewnieniu braku dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w związku z udzieleniem teleporady
 • W przypadku przekazywania informacji dotyczącej stanu zdrowia Pacjenta, w tym cyfrowego odwzorowania dokumentacji medycznej, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, stosuje się rozwiązania techniczno-organizacyjne służące zapewnieniu transmisji dokumentów elektronicznych w postaci graficznej i tekstowej, w sposób zapewniający ich integralność oraz ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem.
 • Podczas teleporady lekarz/pielęgniarka/położna dokonuje oceny stanu Pacjenta (na podstawie badania podmiotowego i po analizie dostępnej dokumentacji medycznej), ustala czy teleporada jest wystarczająca dla aktualnego problemu zdrowotnego, czy konieczna będzie wizyta osobista, wizyta domowa, czy inne świadczenie medyczne – o czym informuje pacjenta.
 • Podczas teleporady  Pacjent ma możliwość uzyskania e-Recepty, e-skierowania, e-ZLA (elektronicznego zwolnienia lekarskiego), e-Zlecenia na wyroby medyczne, a także skierowania na badania laboratoryjne i obrazowe oraz wizytę kontrolną.
 • Osoba udzielająca teleporady dokonuje  adnotacji w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.
 • Przed zakończeniem teleporady lekarz/pielęgniarka/położna POZ podsumowuje przeprowadzoną teleporadę i weryfikuje, czy przekazane zalecenia są dla Pacjenta zrozumiałe. W przypadku zgłoszenia przez pacjenta jakichkolwiek wątpliwości – wyjaśnia je.
 • Wizyty osobiste u lekarzy POZ umawiane są po kontakcie (telefonicznym, osobistym) z Rejestracją lub z lekarzem w czasie teleporady, co przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa Pacjentów i Personelu placówki w trakcie trwania pandemii Covid-19. Zwracamy przy tym uwagę na fakt, że każdy kto będzie potrzebował porady osobistej lekarza – otrzyma ją.
 • Pacjent ma prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym Personelem medycznym.

 

REALIZACJA E-RECEPTY

Jeśli podczas teleporady  personel medyczny wystawia e-Receptę, Pacjent otrzymuje SMS-a  z 4-cyfrowym kodem PIN umożliwiającym zrealizowanie e-Recepty w aptece bądź też 4-cyfrowy kod PIN jest podawany pacjentowi już w trakcie teleporady. Wystawioną e-Receptę można zrealizować  w dowolnej aptece, podając otrzymany numer PIN oraz numer PESEL  możliwe jest zrealizowanie e-Recepty w aptece.

REALIZACJA  E-SKIEROWANIA

Jeśli podczas teleporady  personel medyczny wystawia e-skierowanie, Pacjent otrzymuje SMS-a z 4-cyfrowym kodem PIN bądź też 4-cyfrowy kod PIN jest podawany pacjentowi już w trakcie teleporady. Wystawione e-skierowanie można zarejestrować  osobiście lub telefonicznie u wybranego świadczeniodawcy udzielającego świadczeń w zakresie objętym skierowaniem  podając  4-cyfrowy kod i PESEL.

REALIZACJA  E – ZLECENIA NA WYROBY MEDYCZNE

Jeśli podczas teleporady  personel medyczny wystawia e-Zlecenia na wyroby medyczne, Pacjent otrzymuje przez telefon lub SMS-a numer zlecenia, który uprawnia do zrealizowania tego zlecenia w dowolnie wybranej placówce aptecznej lub w sklepie medycznym.

REALIZACJA ZLECEŃ BADAŃ DODATKOWYCH

Jeśli podczas teleporady  personel medyczny skieruje Pacjenta na badania laboratoryjne, Pacjent lub osoba trzecia (w imieniu Pacjenta) umawia termin wykonania tych badań poprzez Portal Pacjenta, telefonicznie lub osobiście w placówce. W przypadku zleconych przez personel medyczny badań obrazowych Pacjent lub osoba upoważniona zgłasza się do placówki po odbiór skierowania.

ZACHĘCAMY DO  AKTYWACJI  INTERNETOWEGO KONTA PACJENTA (IKP)

Internetowe Konto Pacjenta to  bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia, w której szybko i bezpiecznie można sprawdzić informacje o swoim zdrowiu (https://pacjent.gov.pl/ internetowe-konto-pacjenta).

Dzięki aktywacji Internetowego Konta Pacjenta (IKP), pacjent ma  dostęp do  swojej dokumentacji medycznej w tym do:

 • e-Recepty i e-Skierowania, a także wyników badań czy wypisu ze szpitala;
 • informacji o wysokości refundacji kupionych leków i innych produktów medycznych oraz świadczeń zrealizowanych w ramach NFZ (na przykład przebytego zabiegu lub badania);
 • wytycznych dotyczących zaleconej dawki leków;
 • informacji o zaplanowanych świadczeniach refundowanych przez NFZ (dot. np. wizyty u lekarza specjalisty czy planowanego terminu rehabilitacji).

Poprzez IKP Pacjent posiada możliwość złożenia e-Deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej (POZ), a także może zapoznać się z obecnie aktywnymi deklaracjami.

 

PORADA UDZIELANA W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH

Realizowana jest w następujących przypadkach:

 • gdy stan pacjenta wskazuje na konieczność przeprowadzenia badania przedmiotowego lub innych procedur z zakresu kompetencji lekarza POZ, niemożliwych do zrealizowania w formie teleporady
 • gdy ustalenie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego nie jest możliwe na podstawie informacji zebranych podczas teleporady,
 • gdy występują objawy o niejasnym charakterze, znacznym nasileniu, nieustające  czasie, będące przyczyną istotnego niepokoju pacjenta,

Wizyty osobiste są realizowane z zastosowaniem środków bezpieczeństwa, związanych z ryzykiem zakażenia SARS CoV-2 i zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie.

 

ANULOWANIE TELEPORADY

W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu podjętych w odstępie nie krótszym niż 5 minut personel medyczny rezygnuje z kolejnych prób kontaktu. Teleporada zostaje wówczas anulowana. W wyżej wskazanym przypadku, pacjent powinien skontaktować się z placówką   i dokonać powtórnej rejestracji.

     ZOZ R-36 nie ponosi odpowiedzialności za usterki techniczne, uniemożliwiające nawiązanie lub kontynuowanie połączenia, nieleżące po stronie placówki – wówczas ponowiona zostanie próba połączenia, ale jedynie w ramach czasu przewidzianego na poradę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Pacjent zobowiązany jest do nieużywania zwrotów o charakterze niecenzuralnym, obraźliwym, naruszającym dobra osobiste lekarza/pielęgniarki/położnej lub innych osób oraz naruszające przepisy powszechnie obowiązujące. Jeżeli w ramach Teleporady lekarz/pielęgniarka/położna stwierdzi, że nie zostały zachowane powyższe warunki ma prawo przerwać rozmowę.

 

 

  Zatwierdził:

Prezes Zarządu

mgr Andrzej Saj