RODO

Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem możliwy jest pod numerem telefonu 663939901 lub adresem e-mail: warcabajanusz@zozr36.pl

INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DLA PACJENTÓW ZOZ R-36

Szanowni Państwo,

Kierując się rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO’’), Zakład Opieki Zdrowotnej R-36 sp. z o.o. w Lubaczowie. (dalej ,,Administrator’’) przekazuje poniżej informacje istotne z punktu widzenia procesu przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących od dnia 25 maja 2018 r. Pani/Panu uprawnieniach:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zakład Opieki Zdrowotnej R-36 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubaczowie, 37-600 Lubaczów, ul. Kopernika 14, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000117611, numer NIP 793-13-99-717, numer REGON 650933205.

-Inspektorem Ochrony Danych jest p. Warcaba Janusz. Kontakt z Inspektorem możliwy jest pod numerem telefonu 663939901 lub adresem e-mail: warcabajanusz@zozr36.pl

Pana/Pani dane przetwarzane są w celu:

-udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, udzielania innych usług i świadczeń medycznych, profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacji leczniczej, diagnozy medycznej i leczenia,

-rozliczenia świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym te świadczenia

-weryfikacji Pana/Pani uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

-zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej,

-prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej

-nawiązywania kontaktu telefonicznego lub przez e-mail w celach związanych z udzielaniem świadczeń medycznych,

-w celach statystycznych i sprawozdawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

-w związku z utrzymaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna.

Podstawa prawna przetwarzania Pana/Pani danych wynika w szczególności z:

a) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (test jedn.Dz.U.2017 nr 1938),

b) Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (tekst jedn. Dz. U. 2012 poz. 159 ze zm.)

c) Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (tekst jedn. Dz.U.2013 poz. 217 ze zm),

d) Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996r. (t.jedn. Dz.U.2018 poz. 617)

e) Ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej, (Dz.U.2011 nr 174 poz.1039),

f) Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, (Dz.U.2011 nr 113 poz.657)

g) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu
i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015 poz. 2069)

h) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r,. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.(Dz.U.2004 nr 100 poz. 1024)

 Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:

-osoby/podmioty upoważnione z mocy prawa, wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta o Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,

-Narodowy Fundusz Zdrowia lub inny podmiot finansujący świadczenia opieki zdrowotnej,

-operatorzy pocztowi, kurierzy, banki w zakresie realizacji płatności,

-podwykonawcy wykonujący na rzecz ZOZ R-36 w Lubaczowie usługi medyczne oraz informatyczne w niezbędnym do realizacji tych usług zakresie i zgodnie z wymogami prawa

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj.: przez okresy, o których mowa w art.29 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych

Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora:

-dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

-prawo ich sprostowania (poprawienia) swoich danych,

-prawo usunięcia danych osobowych (żądanie usunięcia danych spowoduje niezwłoczne usunięcie Pana/ Pani danych osobowych z naszej bazy danych), chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej

-prawo ograniczenia przetwarzania danych,

-prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,

-prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

-z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa  w  rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz  w przepisach ustaw szczególnych.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczące Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych.

Pana/Pani dane osobowe nie będę przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

Administrator danych osobowych prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych.