Hospicjum domowe

HOSPICJUM DOMOWE (dla dorosłych)

Świadczenia w ramach kontraktu z POW NFZ w Rzeszowie są realizowane w domu pacjenta przez pielęgniarkę p. Iwonę Skibę, p. Milenę Meder oraz lek. med. Stefana Kryczko, lek. med. Edwarda Bednarza.

Zgłoszenia pacjentów do objęcia opieką w ramach Hospicjum domowego dokonywane przez osoby trzecie przyjmowane są w godzinach pracy Przychodni Rejonowej w Lubaczowie.

Zgłoszenia można dokonać także telefonicznie: 16/6321355, 669970486, fax. 6323410 (fax w administracji)

Pozostały personel hospicjum domowego (m.in. psycholog kliniczny, fizjoterapeuta, pracownik socjalny) udziela porad lub wykonuje wizyty zgodnie z indywidualnymi ustaleniami lekarzy Hospicjum domowego.

Świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna udzielane w warunkach domowych, realizowane są we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej oraz położną podstawowej opieki zdrowotnej.

Do objęcia opieką hospicjum domowego wymagane jest skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

-wizyta personelu hospicjum domowego odbywa się po uzgodnieniu terminu ze świadczeniobiorcą, członkiem jego rodziny lub opiekunem;

-wizyta personelu hospicjum domowego jest każdorazowo potwierdzana przez chorego, członka jego rodziny lub opiekuna – z zastosowaniem „Karty wizyt w domu chorego”,

-w trakcie sprawowania opieki, podczas każdej wizyty, chorzy i członkowie ich rodzin lub opiekunowie otrzymują zalecenia dotyczące dalszego postępowania pielęgnacyjnego i leczniczego, informacji o numerach telefonów personelu hospicjum domowego, udzielenia porad telefonicznych w każdym dniu tygodnia i w razie potrzeby, udzielenia wizyty w domu, innych form opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz zasad jej prowadzenia;

-personel hospicjum domowego udziela świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej świadczeniobiorcom cierpiącym na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące schorzenia wskazane w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

-ostateczną decyzję o objęciu świadczeniobiorcy dorosłego opieką paliatywną i hospicyjną podejmuje lekarz udzielający świadczeń w hospicjum domowym.