Tryb składania wniosków i skarg

-Przedmiotem skargi lub wniosku może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez pracowników Zakładu

-Skargi i wnioski mogą być wnoszone w dowolnej formie, a w szczególności pisemnie oraz ustnie do protokołu

-Skarga pacjenta złożona w formie pisemnej zawiera co najmniej:

-imię, nazwisko i adres zamieszkania bądź do korespondencji,

-datę zdarzenia, nazwisko osoby, wobec której skierowane są zarzuty,

-uzasadnienie stawianych w skardze zarzutów.

-Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia skargi.

-Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

-Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

-Skarga lub wniosek mogą być składane w imieniu własnym skarżącego lub innej osoby za jej pisemną zgodą.

-Książka skarg i wniosków znajduje się w Rejestracji

SKARGI I WNIOSKI MOGĄ BYĆ SKŁADANE DO:

W formie pisemnej, skargi i wnioski przyjmowane są w Administracji ZOZ R-36 w Lubaczowie we wszystkie dni robocze w godz. 7.30-15.00 lub w poszczególnych komórkach organizacyjnych w godzinach ich pracy.
Osobiście do Dyrektora Zarządzającego ZOZ R-36 w każdy poniedziałek w godz.900-1000    Lubaczów, ul. Kopernika 14, tel/fax 16/6323410, biuro@zozr36.pl
Osobiście do Z-cy Dyrektora ds Medycznych od pon. do piątku w godz. 730-750

Lubaczów, ul. Kopernika 14, tel/fax 16/6323410, biuro@zozr36.pl

Pacjent, którego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób dla niego zadowalający, może także złożyć skargę do:  Biura Rzecznika Praw Pacjenta,  POW NFZ w Rzeszowie – Sekcja Skarg i wniosków  Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych