System jakości

Polityka Jakości wynika z misji Zakładu Opieki Zdrowotnej R-36 sp. z o.o. w Lubaczowie 

„Utrzymanie naszych klientów w jak najlepszym zdrowiu”

Polityka Jakości określona dla Zakładu Opieki Zdrowotnej R-36 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubaczowie polega na zapewnieniu wszystkim klientom profesjonalnej opieki medycznej z zapewnieniem dostępu do świadczeń dla całej rodziny w jej środowisku domowym, nauki i pracy oraz promowanie zdrowia, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów jakości udzielanych świadczeń, przyjaznej atmosfery a także zasad racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi

Wymaganą i deklarowaną klientowi jakość uzyskujemy poprzez:

-świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie, zgodnie z posiadaną wiedzą, przepisami prawa i zasadami etyki,

-zaspokajanie potrzeb zdrowotnych i zwiększenie dostępności dla pacjentów do świadczonych usług przy racjonalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów,

-rozszerzenie zakresu świadczonych usług pozwalające uzyskać dodatkową gwarancję spełnienia wymagań (zadowolenia) klienta,

-szkolenie całego personelu dla zapewnienia wymaganych kwalifikacji oraz motywowanie do wykonywania działań jakościowych,

-realizację procesów w zaplanowanych i nadzorowanych warunkach,

-kreowanie pozytywnego wizerunku firmy zmierzającego do pozyskania nowych i utrzymania  obecnych Klientów,

-ciągłe dążenie do podnoszenia jakości świadczonych usług medycznych,

-osiąganie konkurencyjnej pozycji Firmy,

-podjęcie niezbędnych działań dla zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Klientów Firmy,

-podnoszenie świadomości oraz kwalifikacji osób przetwarzających dane osobowe w zakresie problematyki bezpieczeństwa danych osobowych,

-utrzymanie i doskonalenie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z Normą ISO 9001:2015 oraz uzyskanie certyfikacji,

     Polityka jakości jest okresowo weryfikowana i przystosowywana do zmieniających się warunków otoczenia jednostki oraz dostosowywana do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

     ZOZ R-36 zarządza ryzykiem, a tym samym wszelkie decyzje o znaczeniu strategicznym w obszarze świadczenia usług medycznych podejmowane są w oparciu o wyniki szacowania i oceny ryzyka przeprowadzonej zgodnie z wcześniej przyjętą metodyką.

    Polityka Jakości jest znana wszystkim pracownikom Zakładu oraz podana do wiadomości zainteresowanym pacjentom i ich rodzinom.

     Kadra kierownicza w imieniu własnym i całego personelu deklaruje pełne zaangażowanie własne i podległego personelu we wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością oraz stałe jego doskonalenie dla stworzenia Klientom coraz lepszych warunków leczenia. Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za realizację Polityki Jakości na swoich stanowiskach pracy.

Wydanie II,     Lubaczów, 2018-02-20

Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej R-36 sp. z o.o. w Lubaczowie

Edward Kostrzycki